Satlyk Göni (prýamoý) nomerler

Saýtymyzdaky satlyk göni (prýamoý) nomerleri şu ýerden görüp biersiňiz. Satlyk nomer köpelenligi sebäpli olary satlyk telefonlar bölüminden çykaryp aýry bir bölüme geçirdik. Indi satlyk nomerleri operatora görä (Altyn Asyr TMcell, MTS), göni nomerleri we owadan (krutoý) nomerleri aýratynlyklaryna görä gözlap bilersiňiz.

Göni nomer näme?

Göni (prýamoý) nomer, öý telefonyndan hiç hili kod aýlamazdan göni aýlanýan nomerler. Göni nomerlere jaň etmek üçin sekizlik ýa-da onlyk açdyrmak gerek däl, edil öý nomerden başga öý nomere aýlanýan ýaly ulanylýar. Şonyň üçin göni nomerler gaty amatly hasap edilýär. Göni nomerlere welaýatlardan jaň etmek üçin öňüne 865 aýlamaly, welaýatdaky öý nomerleri 5 sifir bolany üçin ol ýerdäki öý nomerlerinden göni jaň edip bolmaýar.

Owadan nomer näme?

Ýatda saklamak aňsat bolar ýaly gaýtalanýan sanlardan ybarat nomlerler owadan diýilip hasaplanýar. Jan eden wagty pylanynyň nomeri näçedi diýip telefondan gözlemän göni aýlap bolýar. Şeýle hem öz owadan nomeriňi birine aýdan wagtyň ol onyň aňynda has aňsat galýar.

Eger ulanmaýan göni ýada owadan nomeriňiz bar bolsa naydizdes.com web saýtynda satyp bilersiňiz. Bildiriş goşmagyň mugtlygyny ýenede bir gezek ýatladýarys.

Satlyk Clash of Clans oyun akkauntlary

Eýesinden satlyk Clash of Clans bazalaryny şu ýerden satyn alyp we satyp bilersiňiz. Islendik ratuşa we ýagdayda oyunlar NaydiZdes bildiriş saýtymyzda satylýar. Oyun hasaplarynyň eýeleri bilen jaňlaşyp habarlaşyň we duşup satyn alyň.

Goýulýan satlyk Clash hasaplary saýtymyzda köpelenligi sebäpli satlyk online oýunlaryň ählisini jemleýän kategoriýa açdyk. Indi baza satyn almak üçin gireniňizde şol bölümdäki beýleki bazalara hem aňsatlyk bilen seredip iň amatly bazany tapyp bilersiňiz. Şeýle hem satlyk goýan bazalaryňyz internet gözleginde görünýanligi sebäpli makul baha beren bolsaňyz tiz wagtda satylar.