Satlyk Göni (prýamoý) nomerler

Saýtymyzdaky satlyk göni (prýamoý) nomerleri şu ýerden görüp biersiňiz. Satlyk nomer köpelenligi sebäpli olary satlyk telefonlar bölüminden çykaryp aýry bir bölüme geçirdik. Indi satlyk nomerleri operatora görä (Altyn Asyr TMcell, MTS), göni nomerleri we owadan (krutoý) nomerleri aýratynlyklaryna görä gözlap bilersiňiz.

Göni nomer näme?

Göni (prýamoý) nomer, öý telefonyndan hiç hili kod aýlamazdan göni aýlanýan nomerler. Göni nomerlere jaň etmek üçin sekizlik ýa-da onlyk açdyrmak gerek däl, edil öý nomerden başga öý nomere aýlanýan ýaly ulanylýar. Şonyň üçin göni nomerler gaty amatly hasap edilýär. Göni nomerlere welaýatlardan jaň etmek üçin öňüne 865 aýlamaly, welaýatdaky öý nomerleri 5 sifir bolany üçin ol ýerdäki öý nomerlerinden göni jaň edip bolmaýar.

Owadan nomer näme?

Ýatda saklamak aňsat bolar ýaly gaýtalanýan sanlardan ybarat nomlerler owadan diýilip hasaplanýar. Jan eden wagty pylanynyň nomeri näçedi diýip telefondan gözlemän göni aýlap bolýar. Şeýle hem öz owadan nomeriňi birine aýdan wagtyň ol onyň aňynda has aňsat galýar.

Eger ulanmaýan göni ýada owadan nomeriňiz bar bolsa naydizdes.com web saýtynda satyp bilersiňiz. Bildiriş goşmagyň mugtlygyny ýenede bir gezek ýatladýarys.

Satmak isleýän harydyň barmy?

Islän harydyňy NaydiZdes.com saýtynda mugt satyp bilersiň

Satmana başla