Skip to content

Şek-şeki

Şek-şeki
Şek-şeki – döreýiş taryhy ýüzýyllyklardan başlaýan , ady belli milli süýjüligimiz. Bu süýjüligi hemişe uly toýlara we baýramlara bişipdirler. Durmuşa çykmadyk gyzlar hamyryny ýaýyp kesipdirler, gelinler gowurupdyrlar, has tejribeliler üstüniň guýmasy bilen meşgullanypdyrlar. Şek-şekiniň taryhynyň görkezmesine görä, şek-şekiniň resepti üýtgemedi diýen ýaly, häzir hem bu süýjüligiň taýýarlanmagy üçin un, ýumurtga, süýt, ýag we bal gerek. Emma formasy welin dürli-dürli bolup bilýär.