Satlyk harytlary nirede reklama etmeli?

Herkim durmuşynda birzatlar satmaly bolandyr ýa-da indi satmaly bolar. Öňler satmak isleýän harydymyzy tanyşlarymyza aýdardyk ýada maşyn satjak bolsak bazara çykarardyk. Indi bolsa internetiň giňden ýaýramagy bilen satlyk uludyr kiçi harytlarymyzy internetde goýýarys. Häzirki wagtda internetde reklama diýlende iki şekil has köp ulanylýar.

Birinjisi Internetdäki mugt reklama saýtlary, ikinjisi line reklama akkauntlary. Her ikisiniňem öz aýratynlyklary bar we ikisiniňem netijesi gowy. Geliň hersiniň amatlyklaryna ( + plýus) we kemçiliklerine ( – minus) seredeliň.

Nirede reklama etmieli? Saýt ýa-da Line.

Read More »Satlyk harytlary nirede reklama etmeli?