Skip to content

Internet diýlende uly bir bazar göz öňüne gelýär. Adamlar gije-gündiz internediň üsti bilen habarlaşýarlar, täze maglumatlar öwrenýärler, gerek harytlaryny, hyzmatlaryny gözleýärler we satyn alýarlar. Her bir telekeçi hem internediň kömegi bilen öz harytlaryny halka hödürleýär. Bu saýt internet söwda we internet marketiň barada.

Internet söwda barada makalalar

Internet söwda we marketiň - internetde nädip satmaly?

Siz hem öz söwdaňyzy ösdürmek isleseňiz, täze müşderilere harytdyr-hyzmatlaryňyzy hödürlemek isleseňiz, satyşyňyzy köpeltmek isleseňiz bu saýtdaky peýdaly makalalary okap öwrenip bilersiňiz.

Internet söwda makalalary →

Reseptler

Türkmençe suratly reseptler

Öýde nahar bişiresiňiz gelýärmi? Ýöne näme bişirmek isleýäniňizi bilmeýän bolsaňyz size bir-birinden tagamly reseptleri hödürleýäris. Dürli tagamlar bilen saçagyňyzy bezäň, täze reseptler owreniň, öz bilýän reseptleriňizi biziň bilen paýlaşyň.

Reseptleri görkez →