Skip to content

Nar şiresi (sok)

Nar şiresi (sok)

Näçe adamlyk: 😊 4 | Taýynlmak: ⏰ 20

Naryň sogyny taýyn almak ýerine özüňiz öýde bütin nardan taýynlap bilersiňiz. Öz taýynlan sogyňyz 100% tebigy, witaminli, konserwantsyz we has tagamly bolar.

Içindäkiler — Nar şiresi (sok) taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 3 sany turşy nar.
  • 1 stakan suw (islege görä).
  • 1 çemçe şeker (islege görä).

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Naryň çänelerini almaly we blenderde garmaly. Tagamyny sazlamak üçin islege görä suw we şeker goşmaly. Eger nar süýji bolsa hiçzat goşmak gerek däl.
  2. Taýyn sogymyzy süzüp gaty çigit bölejiklerini aýyrmaly.

Suratlary

Nar şiresi (sok) surat 1Nar şiresi (sok) surat 2Nar şiresi (sok) surat 3

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 479 gezek görüldi. Paýlaş tekst